1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
1.3 Departamentul DISCIPLINE TEORETICE ŞI KINETOTERAPIE
1.4 Domeniul de studii EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ
1.6 Programul de studiu / Calificarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ /
Profesor de educaţie fizică

 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOPEDAGOGIE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Prodea Cosmin
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1
3.4. Total ore din planul de învățământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14
Distribuţia fondului de timp: Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11
Tutoriat 10
Examinări 2
Alte activități:…………….
3.7. Total ore studiu individual 83
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 . Numărul de credite 5

 

 

Bibliografie

  1. Alexandrescu, I. – Persoană, personalitate, personaj: insul în dinamica devenirii. Editura Junimea, Iaşi, 1988
  2. Bocoş Muşata, Chiş V., Dancsuly A., Ionescu M. – Educaţia şi dinamica ei. Editura Tribuna Învăţământului, Bucureşti, 1998
  3. Crăciun, M. – Psihologia sportului. Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
  4. Dulamă, Eliza – Metodologii didactice activizante (teorie și practică). Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2008
  5. Ionescu, M., Chiş V. – Pedagogie, suporturi pentru formarea profesorilor. Editura Presa Universitară Clujeană, 2001
  6. Roman Gh., Batali F. C. – Antrenamentul sportiv. Teorie şi metodică. Cluj-Napoca, 2007